Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op voetbalverenigingen, voetbaltrainers en andere gebruikers die de site www.voetbaltrainergezocht.nl openen, ongeacht welk apparaat daarvoor gebruikt wordt.

Algemeen
1. Door het gebruik van de website www.voetbaltrainergezocht.nl, verder aangeduid als Voetbaltrainergezocht.nl, en/of aangeboden diensten van Voetbaltrainergezocht.nl gaan websitebezoekers, verder aangeduid als ‘gebruiker’, akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
2. Voetbaltrainergezocht.nl behoudt zich het recht, zonder voorgaande bekendmaking, deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in dat geval direct in werking.
3. Deze Algemene Voorwaarden gelden te allen tijde boven die van de gebruiker, ongeacht of de voorwaarden van de gebruiker in strijd zijn met of afwijken van de voorwaarden van Voetbaltrainergezocht.nl.

Doel
Voetbaltrainergezocht.nl is een vacaturesite die (amateur)voetbalclubs wil helpen bij het vinden van geschikte trainers en clubloze trainers wil koppelen aan zoekende (amateur)voetbalclubs.

Gebruik
1. Gebruiker onthoudt zich te allen tijde van gedragingen die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden en/of de Nederlandse wet- en regelgeving.
2. Websitegebruik en mailverkeer tussen gebruikers onderling vinden plaats voor eigen risico.
3. Virussen verzonden of ontvangen e-mails vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Voetbaltrainergezocht.nl
4. Gebruiker gebruikt Voetbaltrainergezocht.nl en de beschikbare (persoons)gegevens op deze site alleen voor het doel waarvoor deze bestemd zijn. Doel is het plaatsen van vacatures en het verzenden van e-mails naar andere gebruikers wanneer dit gebeurt in het kader van een sollicitatie of werving van een trainer.
5. Gebruiker mag Voetbaltrainergezocht.nl niet voor andere doeleinden gebruiken dan toegestaan. Hieronder wordt onder andere, doch uitsluitend, verstaan:
- Ongevraagd mails versturen naar voetbalverenigingen of trainers die geen betrekking op de zoektocht naar een trainer of het vervullen van een vacature.
- Gegevens van gebruikers gebruiken voor andere doeleinden dan toegestaan.
- Andere websitebezoekers/websitegebruikers hinderen in het gebruik en/of werking van de                   website. 

Privacy
Gebruikers van Voetbaltrainergezocht.nl weten dat website en verstuurde mails (persoons)gegevens van andere gebruikers kunnen bevatten. Indien deze gegevens beschikbaar worden gesteld aan gebruiker, dient deze de gegevens te allen tijde vertrouwelijk te gebruiken. Wanneer gebruik wordt gemaakt van deze (persoons)gegevens, neemt gebruiker de Nederlandse wet- en regelgeving in acht.

Voor het aanmaken van een account wordt enkele en alleen gevraagd naar de benodigde gegevens. Dit in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Maakt gebruiker geen gebruik meer van Voetbalttrainergezocht.nl? Dan kan gebruiker altijd een verzoek indienen om zijn account te laten verwijderen. Het account van gebruiker wordt vervolgens zo snel mogelijk verwijderd. 

Bij het plaatsen van vacatures wordt gebruiker gevraagd naar meerdere gegevens. Ook deze zijn noodzakelijk om beschikbare trainers de mogelijkheid te geven contact te zoeken met clubs. Wil gebruiker zijn telefoonnummer niet vermelden? Dan is dat niet noodzakelijk. Bij het emailadres kan gekozen worden voor een algemeen adres van de vereniging. 

Vacatures
Voetbaltrainergezocht.nl maakt het voor gebruikers mogelijk zelf vacatures te plaatsen. Hierdoor is gebruiker zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud van vacatures. Dit geldt eveneens voor bijgevoegde afbeeldingen/logo’s. Voetbaltrainergezocht.nl heeft te allen tijde het recht vacatures te weigeren, verwijderen of naar eigen inzicht aan te passen.

Trainersprofielen
Gebruiker kan niet zelf trainersprofielen plaatsen op Voetbaltrainergezocht.nl. Indien een trainer zich aanmeldt, ontvangt hij een mail met het verzoek om de benodigde gegevens aan te leveren. Deze worden vervolgens gecontroleerd en geplaatst door Voetbaltrainergezocht.nl. Voetbaltrainergezocht.nl behoudt zich het recht om trainersprofielen te allen tijde te verwijderen of aan te passen. Trainers die reeds betaald hebben voor een profiel op Voetbaltrainergezocht.nl, ontvangen hun geld niet terug bij verwijdering.

Prijzen en betalingen
De genoemde prijzen op Voetbaltrainergezocht.nl zijn allemaal in euro’s. Dit geld zowel voor aanmaken van een trainersprofiel als voor het promoten van een vacature via Facebook. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Voetbaltrainergezocht.nl behoudt zich het recht zonder voorafgaande bekendmaking en met onmiddellijke ingang de tarieven te wijzigen.

Trainers die een profiel maken of voetbalclubs die vacatures laten promoten, ontvangen hiervoor een factuur van Voetbaltrainergezocht.nl. Het bedrag dient binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn voldaan te worden.

Intellectuele eigendommen
De rechten van deze website zijn volledig in handen van Voetbaltrainergezocht.nl. Dit geldt eveneens voor teksten, afbeeldingen, foto’s, vormgeving en software. De vacatures die door voetbalverenigingen zelf geplaatst zijn, vormen hier een uitzondering op.

Voor wat betreft de logo’s/foto’s behoudt Voetbaltrainergezocht.nl zich het recht de afbeeldingen aan te passen. Het gaat hierbij enkel om het formaat, zodat logo’s/foto’s goed getoond kunnen worden op de site. De logo’s blijven te allen tijde eigendom van de vereniging en de foto’s van de trainers. Voetbalverenigingen en trainers geven bij het ter beschikking stellen van logo’s en/of foto’s stilzwijgend toestemming voor het aanpassen van het formaat door Voetbaltrainergezocht.nl.

Gebruikers van Voetbaltrainergezocht.nl mogen de website zelf, of enige inhoud hiervan, nooit zonder toestemming van Voetbaltrainergezocht.nl ter beschikken stellen aan derden. Ook mogen materialen niet gereproduceerd, verspreid, verzonden of anderszins verveelvoudigd worden. 

Onderhoud
Voetbaltrainergezocht.nl mag, zonder voorafgaande bekendmaking, de site tijdelijk buiten gebruik stellen of het gebruik ervan beperken wanneer dit noodzakelijk is vanwege onderhoud of het verrichten van aanpassingen of verbeteringen van het systeem. Trainers die betaald hebben voor een trainersprofiel, hebben als gevolg hiervan geen recht op een schadevergoeding of tegemoetkoming in de kosten.

Aansprakelijkheid
Voetbaltrainergezocht.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door verlies van gegevens of enige andere schade. Daarnaast is Voetbaltrainergezocht.nl niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de website en/of de diensten van Voetbaltrainergezocht.nl door gebruiker of alle mogelijke gevolgen daarvan.

Uitsluiting
Voetbaltrainergezocht.nl heeft te allen tijde het recht gebruikers de toegang tot de website of een gedeelte daarvan te ontzeggen. Vacatures en trainers worden verwijderd indien:
- Er sprake is van oneigenlijk gebruik van de website of op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de diensten van Voetbaltrainergezocht.nl
- Voetbaltrainergezocht.nl zijn bedenkingen heeft bij de integriteit van gebruiker
- Er meerdere malen punten uit deze Algemene Voorwaarden overtreden worden.

Arbitrage
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Bij geschillen tussen Voetbaltrainergezocht.nl en gebruiker zal de uitspraak van de Nederlandse rechter te allen tijde bindend zijn.